Polityka informacyjna

1. Zasady ogólne polityki informacyjnej
Spółka Currency One SA, jako Instytucja nadzorowana, prowadzi politykę informacyjną na zasadach otwartej i przejrzystej komunikacji w stosunku do akcjonariuszy, inwestorów, mediów, klientów oraz wszystkich zainteresowanych.
Realizując politykę informacyjną Spółka stosuje wymogi wynikające z przepisów prawa dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, spoczywające na Currency One SA instytucji nadzorowanej.
Currency One SA realizując politykę informacyjną kieruje się zasadami ładu korporacyjnego, w szczególności poprzez zapewnianie akcjonariuszom, inwestorom, mediom, klientom oraz wszystkim zainteresowanym właściwego dostępu do informacji Spółki.

2. Kompetencje w zakresie realizacji polityki informacyjnej
Polityka informacyjna Spółki realizowana jest przez Zarząd.
Za relacje z przedstawicielami mediów odpowiedzialne jest PR Manager. Kontakt dla mediów podany jest na stronie internetowej Spółki w zakładce Dla mediów.
Za relacje z klientami odpowiada Biuro Obsługi Klienta. Sposoby kontaktu są podane na stronach produktów.
Spółka udostępnia informacje wymagane przepisami prawa w terminach wynikających z odpowiednich przepisów.
3. Realizacja polityki informacyjnej
Currency One SA realizuje obowiązki informacyjne Instytucji nadzorowanej, w tym przekazywanie do publicznej wiadomości informacji bieżących i okresowych w terminach i zakresie wymaganym przepisami prawa.

W komunikacji Spółka wykorzystuje następujące kanały:
• bezpośrednie, indywidualne lub grupowe, spotkania z inwestorami i analitykami,
• informacje prasowe,
• informacje w mediach społecznościowych,
• konferencje i seminaria tematyczne,
• mailing oraz informacje na stronach www.,
• udziela informacji przez Biuro Obsługi Klienta za pomocą telefonu, maila oraz chata.