Zasady Ładu Korporacyjnego

Spółka Currency One S.A., kierując się dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Spółki oraz czyniąc zadość obowiązkom nałożonym na instytucję płatniczą przez Komisję Nadzoru Finansowego w Uchwale z dnia 22 lipca 2014 r., deklaruje gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego (ZŁK), w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie.

Mając na uwadze tekst preambuły ZŁK, który stanowi, iż Instytucja nadzorowana powinna dążyć do stosowania w jak najszerszym zakresie ZŁK wskazujemy, które wytyczne nie zostaną wprowadzone.

I. Zasada określona w §1.4 – Instytucja nadzorowana powinna zapewnić jawność uregulowanej w regulacjach wewnętrznych struktury organizacyjnej poprzez zamieszczenie przynajmniej podstawowej struktury organizacyjnej na stronie internetowej.
– Opublikowanie struktury organizacyjnej może zagrozić bezpieczeństwu biznesowemu Spółki.

II. Zasady określone w Rozdziale 9 – Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.
– Currency One SA nie oferuje produktów, które dotyczą zarządzania aktywami na ryzyko klienta.

III. Rozdział 5 ZŁK (Polityka wynagradzania) – Spółka nie odnosi się do wszystkich wytycznych KNF, uwarunkowane jest to struktura własności Spółki i Organu Zarządzającego.

Poza wyżej wymienionym zasadami Spółka stosuje się wszystkich zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego zawartych w ZŁK.