Zasady Ładu Korporacyjnego

Mając na uwadze tekst preambuły ZŁK, który stanowi, iż Instytucja nadzorowana powinna dążyć do stosowania w jak najszerszym zakresie ZŁK wskazujemy, które wytyczne nie zostaną wprowadzone.

I. Zasada określona w §1.4 – Instytucja nadzorowana powinna zapewnić jawność uregulowanej w regulacjach wewnętrznych struktury organizacyjnej poprzez zamieszczenie przynajmniej podstawowej struktury organizacyjnej na stronie internetowej.

– Opublikowanie struktury organizacyjnej może zagrozić bezpieczeństwu biznesowemu Spółki.

II. Zasada określona w §13.1 – Organ zarządzający powinien mieć charakter kolegialny.

Ze względu na strukturę własności Spółki, kolegialny charakter Organu zarządzającego jest nieadekwatny.

III. Rozdział 5 ZŁK (Polityka wynagradzania)

Ze względu na strukturę własności Spółki i Organu Zarządzającego, konieczność posiadania regulaminu wynagradzania dla członków zarządu byłaby nieadekwatna do struktury.

Z uwagi na strukturę właścicielską Spółki, konieczność posiadania regulaminu wynagradzania dla członków organu nadzorczego oraz osób pełniących kluczowe funkcje również nie jest adekwatna. Zarząd, uwzględniając aktualną sytuację finansową Spółki, dąży do wypłaty wynagrodzeń, których wysokość odpowiada rynkowym standardom, a także zapobiega utracie kluczowych pracowników.

IV. Rozdział 6 ZŁK (Polityka informacyjna)

Spółka stosuje się do wszystkich zasad z wyjątkiem udostępnienia polityki informacyjnej na stronie internetowej.

V. Rozdziale 9 ZŁK (Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta)

Currency One SA nie oferuje produktów, które dotyczą zarządzania aktywami na ryzyko klienta.

Poza wyżej wymienionym zasadami Spółka stosuje się wszystkich zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego zawartych w ZŁK.